С използване на интернет страницата /сайта/ www.goldenproperty.bg, всяко меню, категория или подкатегория, секция или подсекция, както и с възникването, развитието и прекратяването на всяко правоотношение, породено вследствие на използването на този сайт, Вие предоставяте вашето съгласие да бъдете обвързани от настоящите общи условия за ползване на сайта, както и от всички други условия, регламентиращи отделни правоотношения, обусловени от неговото използване. При посочените в предходното изречение хипотези Вие също така предоставяте вашето съгласие за събиране и използване за целите на сайта и обусловените от него правоотношения на предоставената от Вас лична информация. Обвързването от общите и профилираните условия е приложимо както към текущата конфигурация на сайта, така и към всички промени в него, направени под формата на допълнения и изменения или въвеждане на нови менюта, категории, секции и други. Ако не сте съгласни с изложеното или не желаете да предоставите вашето съгласие за обвързване от общите или специалните условия на сайта, не се разрешава да го посещавате, да го използвате или да сте страна в обусловени от него правоотношения.

Ако имате някакви въпроси и/или коментари във връзка с нашия сайт, можете да се свържете с нас, както е предвидено в секция „контакти” на титулната ни страница.

1. ПРЕДМЕТ

1). Настоящите общи условия регламентират предоставяните услуги от  „ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ“ ЕООД,  с ЕИК 205757988, представлявано от управителя МАРТИН ЦВЕТАНОВ РАДОЕВ, със седалище и адрес на управление гр. София, ж. к. „Връбница – втора част“, с електронна поща: info@goldenproperty.bg, тел. 0889899444, на собствения си интернет сайт www.goldenproperty.bg, за осъществяване на виртуални контакти с потребители и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайта www.goldenproperty.bg, собственост на “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД.

2). Страни по настоящия договор са „ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ“ ЕООД, от една страна, и всеки потребител, заредил интернет сайта.

3). Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване, и всяко активно действие от негова страна, или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване. 

4). Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта.

5). Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя. 

ІІ. ДЕФИНИЦИИ 

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни със следните дефиниции: 

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.goldenproperty.bg.

Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес да използва услугите, предоставяни от „ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ“ ЕООД. 

Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин. 

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството. 

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни. 

Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи. 

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право. 

Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни. 

Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт. 

IP Адрес („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа. 

Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил. 

Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя; 

Потребителски профил е обособена част от уебсайта на , съдържаща информация за потребителя, изисквана от www.goldenproperty.bg съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и „ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД.

Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно. 

Уебсайт / сайт („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси. 

Cookies (бисквитки) – малки текстови файлове, чрез инсталирането на които, “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД осигурява най-добра възможност за ползване на Уебсайта му, чрез съхраняване на информация за стоките/услугите от които се интересува потребителя, така, че да може да му се предлага концентрирана информация при посещението му на Уебсайта.

Използвани съкращения:
– ГПК – Граждански процесуален кодекс;
– ЗЕТ – Закон за електронната търговия;
– ЗЗД – Закон за задълженията и договорите;
– ЗЗК – Закон за защита на конкуренцията;
– ЗЗЛД – Закон за защита на личните данни;
– ЗЗП – Закон за защита на потребителите;
– ТЗ – Търговски закон.

ІІІ. Защита на лични данни

1). “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица. 

2). В регистрационната форма, попълвана от потребителя при регистрацията, “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителския профил създаван при първоначалната регистрация е с настройки по подразбиране даващи възможност за свободен достъп до личните данни обявени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.

3). Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство. 

4). “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД събира и използва информацията за потребителите, единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД.

5). С приемането на Общите условия, потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в www.goldenproperty.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство; информацията за приятелите на потребителя в тези потребителски профили; качените в профилите снимкови или текстови материали, или други подобни, да бъдат използвани и разпространявани от “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако изрично не забрани достъпа до тях. Действията на потребителя в . www.goldenproperty.bg (харесвани оферти, задавани въпроси, коментари, създаване на приятелства) и информацията за закупените от него ваучери (брой, цена, конкретика по оферти и тематика, общо спестена сума) винаги могат да бъдат използвани от “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД за целите на директния маркетинг.

6). При посещаване на www.goldenproperty.bgчрез мобилно устройство или при използване на приложенията на “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД за мобилни устройства, потребителят се съгласява и дава разрешение на “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД да събира данни за неговото текущото местонахождение, които данни могат да бъдат използвани само и единствено за информиране на потребителя за находящите се в близост до него обекти, предлагащи оферти в www.goldenproperty.bg

7). “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато: 

– е получило изричното съгласие на потребителя при регистрацията или в по-късен момент; 

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури; 

– други посочени в закона случаи.

9). С регистрацията си в www.goldenproperty.bg, потребителят разрешава в потребителските му профили . www.goldenproperty.bgр Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД или от офериращите в сайта търговци, както и “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД да предоставя на търговците телефона и e-mail адреса на потребителя, когато е закупил туристически услуги или други услуги, изискващи предварителна резервация, но такава не е направена.

ІV. Конфиденциалност

1). С цел подобряване качеството на предлаганите услуги и оптимизиране защитата на правата на субектите по всяко едно правоотношение, възникнало вследствие ползването на сайта . www.goldenproperty.bg, всеки потребител, обвързан от общите и  специалните условия за ползване на сайта www.goldenproperty.bg, предоставя съгласието си “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД, в качеството си на собственик на сайта www.goldenproperty.bg, по негово усмотрение да записва телефонните разговори на потребителите на сайта www.goldenproperty.bg в комуникацията им помежду им, по повод възникване, изменение или прекратяване на породено вследствие ползването на сайта правоотношение. 

2). Потребителите, приемайки настоящите общи условия се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с потребителя по електронен път, да бъдат ползвани от “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД за изпращане на съобщение за маркетинг и реклама на негови продукти или услуги, както и за статута на възникнали вследствие ползването на сайта www.goldenproperty.bg правоотношения. “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД предоставя възможност на всеки потребител безвъзмездно и по лесен начин да се откаже от получаването на този вид съобщения, в съответствие с правилата на закона. 

V. Авторски права

1). Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта . www.goldenproperty.bg, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и принадлежат или са били предоставени за ползване на “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД и не могат да бъдат използвани от което и да било друго лице в нарушение на действащото законодателство. Правата на интелектуална собственост по отношение на текста и съдържанието на публикуваните оферти принадлежат на публикувалият ги офериращ търговец и единствено той носи отговорност за законосъобразното им използване.

2). (1). Всички елементи на съдържанието на Уебсайта www.goldenproperty.bg, включително дизайн, домейн име, търговска марка, софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни, текст, рисунки, графики, скици, промишлен дизайн и друга информация или елементи, представлявщи обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права Закона за търговските марки и географските означения и Закона за промишления дизайн, са интелектуална собственост на “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД.

(2). Всяко ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и други подобни действия на част или цялото авторско съдържание на уебсайтовете на “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД без изрично предварително писмено разрешение на “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД като носител на авторските права (който легитимира правата си върху съответния продукт по подходящ и общоприет начин) е забранено и се преследва по предвидения от приложимото национално и международно законодателство, уреждащо интелектуалната собственост ред.

(3). Който и да е Потребител няма право да запаметява, копира или възпроизвежда сорс кода, части, елементи или материали от Уебсайта www.goldenproperty.bg без изрично предварително писмено разрешение на “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД.

(4). Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Уебсайта www.goldenproperty.bg (включително наличните бази данни, търговските марки, промишлени дизайни и други), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, Закон за марките и географиските означения, Закон за промишления дизайн принадлежат на “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(5). Възможността за ползване от който и да било Потребител, на услугите предоставяни от “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД, не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните права на интелектуална собственост на “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, а при позоваване на нея изрично да се посочва, че е свалена от Уебсайта www.goldenproperty.bg.

(6). При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, съгласно предходната алинея, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД, нарушителят дължи на “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД неустойка в размер на 50 000 (петдесет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.

(7). Всеки Потребител се задължава при ползване на Уебсайта “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД и на неговите функционалности да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост; да уведомява незабавно “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение; да не се намесва в правилното действие на системата включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Потребител, да не осъществява достъп и ползване извън предоставените, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Уебсайта www.goldenproperty.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не се представя за друго лице или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

3). С потвърждаването на тези Общи условия, всеки Потребител се съгласява и признава, че “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД притежава всички права, собственост и интерес, включително без ограничение всички права на интелектуална собственост (както е определено по-горе) показването на реклами, технологии, технология за търсене, технологията за сезиране за определени действия, включително подразбиращи се лицензи относно обекти, лицензирани от “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД, както и че Потребителят няма да придобива права от системата на “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД. Потребителят се задължава да не променя, адаптира, превежда, изготвя производни произведения, декомпилира, разглобява или по друг начин да се опитва да получи бази данни или изходния код за софтуерните услуги, предлагани от “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД. Същата забрана важи и за всички опити за достъп до конфиденциална информация или документация, създаване или опит за създаване на заместител или подобна услуга или продукт чрез използване на достъп до системата или фирмена информация, свързана с права на “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД. Потребителят се задължава да не използва по какъвто и да е начин, премахва, закрива, или променя авторско-правни правомощия на “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД, търговски марки, промишлени дизайни или други права на интелектуална собственост, включени или отнасящи се до който и да е от продуктите или услугите, предлагани от “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД.

VI. Ограничения

Приемайки Общите условия, всеки потребител следва да е наясно, че те са неприложими за договори:

1. за социални услуги, включително социално настаняване, грижи за деца и оказване на помощ за семейства и лица, които са постоянно или временно в нужда, включително оказване на помощ при дългосрочни грижи;
2. за здравни услуги, предоставяни от медицински специалисти на пациенти с оглед оценка, поддържане или възстановяване на тяхното здравословно състояние, включително предписването, изпълнението на медицински предписания и предоставянето на лекарствени продукти и медицински изделия;
3. за хазартни дейности, които включват залози с материална стойност в игри на късмета, лотарии, игри в казина и трансакции по залагане;
4. за финансови услуги;
5. за придобиване или прехвърляне на недвижимо имущество или за учредяване, придобиване или прехвърляне на ограничени вещни права върху недвижимо имущество;
6. за строеж на нови сгради, съществено преустройство на съществуващи сгради и отдаване под наем на жилища за жилищни нужди; 7. за туристически пътувания с обща цена;
8. за разпределено във времето право на ползване на собственост, договори за дългосрочни ваканционни продукти и договори за препродажба и замяна;
9. сключени от лице, осъществяващо публични функции, което по закон е длъжно да е независимо и безпристрастно и като предоставя изчерпателна правна информация, гарантира, че потребителят сключва договора след внимателно обмисляне и след като се е запознал с правния му характер и значение;
10. за доставка на храни, напитки или други стоки за текущо потребление в домакинството, които се доставят от търговеца при чести и редовни доставки до дома, жилището или работното място на потребителя;
11. за услуги за превоз на пътници с изключение на разпоредбите на чл. 49, ал. 2, чл. 62в и 62д от ЗЗП; 12. сключени чрез автомати за продажба или автоматизирани търговски обекти;
13. сключени с телекомуникационни оператори чрез обществени телефони за използването на тези телефони или сключени с цел осъществяване от потребителя на единично свързване по телефон, интернет или факс.

VII. Допълнителни условия

1). “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя. 

2). Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика. 

3). По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 

4). Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на “ГОЛДЪН ПРОПЪРТИЙС ММ” ЕООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.