Къща под наем в кв.Панчарево, подходяща за детски център, детска градина, спа център и други

Под наем

1080

Номер на имот

2000

Площ

N/A

Спални

N/A

Бани

Цена: 12000
ЕUR

Описание:

Голдън Пропъртийс ММ има изключително удоволствие да Ви представи луксозна къща без аналог на Българския пазар.

Иновативна ,Smart ,Пасивна, Полифункционална сграда на Топ-тренд локация.

Бърз достъп до новото кръгово на околовръстното и Панчарево ,точно преди AAS /Англо Американско училище / и спирка на градски транспорт на 300 м./Детски Град/.

Огромен заграден , обезопасен и богато озеленен двор ,образуван от сливането на два парцела с площ над 2 декара с голямо лице и три дворни портала.

Промишлен дизайн на архитектурния интериор с видими бетонни елементи ,черен метал и акценти от естествен дъб.

Използвани са иновативни и редки за България строителни решения , осигуряващи висок комфорт , безопасност и невероятна гъвкавост.

В нов престижен квартал ,с много зеленина ,с приветливи и модерни сгради .

Детайли на къщата:

-Пътнически асансьор за 10 човека

-Конструктивна подготовка за малък товарен асансьор.

-Огромни френски прозорци изпълнени с внимание и прецизност допринасящи за пасивността на сградата – обратно на схващането че пасивните сгради са с много малки прозорци. -Дограмата е супер клас ,алуминиева с прекъснати термомостове и полиеретанов пълнеж ,с едрозърнесто покритие против надраскване ,със скрит обков , ниски прагове,черни каси от Purenit за перфектна топлоизолация Всички външни подпрозоречни первази са от естествен импрегниран гранит и са застъпени от дограмата. – Над 1/3 отваряемост на всички позиции на дограмата /+ монтирани комарници / гарантираща най-високите изисквания за естествена проветряемост за всички специфични дейности – Най важната особеност на дограмата е че тя е защотена отвън със система от Z щори / единствените които освен регулируема слънцезащита създават и въздушни буфери и екрани на топлина / управлявани от изкуствен интелект, позволяващ целогодишен амбиент комфорт без да се лишавате от естествената слънчева светлина. – Всички външни зидове са изградени с поръчков материял с дебелина 400 мм и относително тегло 300 кг / м3 осигуряващ коефициент на топлинна изолация два пъти по-висок от най- добрите образци на пазара. – Двойни подове позволяват лесно и пълно преконфигуриране на пространствата според нуждите на наемателя без да се налага каквото и да е рушене. – На приземното ниво е изграден малък басейн. Може да се използва за деца или като два плувни коридора с противоток за възрастни или като голямо релакс джакузи – Отоплението и охлаждането се осигуряват от каскада от термопомпи въздух-вода управлявани от цялостната система изкуствен интелект на сградата и от мобилен телефон.Цялото консумирано електричество от сградата се осигурява от монтираните фотоволтаични панели на покривите и част от фасадите.Уникално View от огромната 250м2 покривна тераса във всички посоки , елемент който много малко имоти в София могат да предложат.Осветление с датчици за присъствие свързани към изкуствения интелект с опция за безключово включване от мобилни телефони.Вградено осветление в стъпалата на стълбището с датчици за преминаване и таймери.Специално външно фасадно осветление изпълнено в два дублирани кръга : вградени лед ленти в контурите на фасадите с възможност за димиране / избор на интезитет на осветеност / и 120 насочени спот прожектора с много малък угъл на осветяване 15 градуса ;и двата вида осветление са свързани със светлинни датчици и към цялостното уоравление на сградата.Отделно отвеждане на отпадни , и дъждовни води които се събират и използват за поливане.Автоматична поливна система интегрирана в общия изкуствен  интелект.Система за видеонаблюдение на двора и вътрешна и външна алармени системи изградени по последни стандарти интегрирани към СОТ 161 при желание могат да бъдат добавени с интерфейс към общия изкуствен интелект.

Сградата се отдава само в цялост и за срок от 10 години

Подходяща е за широка гама от нужди:

-Представителен офис на компания която държи на смостоятелна подчертана идентичност и цени богатото околно пространство към сградата

-Луксозна дипломатическа , частна или корпоративна резиденция

-Клиника / всички видове/

-Ивент-център

-Снимачна площадка или риалити формат/ тук може да се договоря по кратък срок но при различни финансови условия/

-Учебен център или ведомствена детска градина

-Частен клуб

-Градско SPA & beauty

Допълнителни екстри които могат да бъдат добавени но променят цената:

-Винарна

-Зимна градина 

-Перголи на покривна тераса

-Паник стая

-Акценти на обзавеждане от антикварни индустриални мебели и предмети

-До три апартамента в съседство за обслужващ персонал

 

Golden Properties MM  present you a luxury house without analogue on the Bulgarian market.

Innovative, Smart, Passive, Multifunctional building in Top-trend location.

Quick access to the new roundabout on the ring road and Pancharevo, just before the AAS / Anglo American School / and a public transport stop 300 m. / Children’s City /.

Huge fenced, secure and richly landscaped yard, formed by the merger of two plots with an area of ​​over 2 acres with a large face and three yard portals.

Industrial design of the architectural interior with visible concrete elements, black metal and natural oak accents.

Innovative and rare for Bulgaria construction solutions have been used, providing high comfort, safety and incredible flexibility.

In a new prestigious neighborhood, with lots of greenery, with friendly and modern buildings.

House details:

-Passenger elevator for 10 people

-Constructive preparation for a small freight elevator.

-Huge French windows filled with attention and precision contributing to the passivity of the building – contrary to the notion that passive buildings have very small windows. -The joinery is super class, aluminum with broken thermal bridges and polyurethane filling, with coarse-grained anti-scratch coating, with hidden hardware, low sills, black Purenit frames for perfect thermal insulation. – Over 1/3 openness of all positions of the joinery / + installed mosquito nets / guaranteeing the highest requirements for natural ventilation for all specific activities -The most important feature of the windows is that it is paved on the outside with a system of Z blinds / the only ones that in addition to adjustable sun protection create air buffers and heat screens / controlled by artificial intelligence, allowing year-round ambience comfort without depriving yourself of natural sunlight. – All external walls are built with custom material with a thickness of 400 mm and a relative weight of 300 kg / m3 providing a coefficient of thermal insulation twice as high as the best models on the market. – Double floors allow easy and complete reconfiguration of the space according to the needs of the tenant without the need for any demolition. – A small swimming pool has been built on the ground level. It can be used for children or as two swimming corridors with countercurrent for adults or as a large relax jacuzzi – Heating and cooling are provided by a cascade of air-to-water heat pumps controlled by the entire artificial intelligence system of the building and a mobile phone. The building is provided by mounted photovoltaic panels on the roofs and part of the facades. Unique View from the huge 250m2 roof terrace in all directions, an element that very few properties in Sofia can offer. Lighting with presence sensors connected to artificial intelligence with keyless switching option from mobile phones. Built-in lighting in the steps of the staircase with transit sensors and timers. Special external facade lighting made in two duplicate circles: built-in ice strips in the contours of the facades with dimmability / choice of light intensity / and 120 directional spotlights with a very small angle of illumination of 15 degrees, both types of o lighting are connected to light sensors and to the overall management of the building.Separate drainage of wastewater and rainwater that are collected and used for irrigation.Automatic irrigation system integrated into the general artificial intelligence.System for video surveillance of the yard and indoor and outdoor alarm systems built according to the latest standards integrated into the WTO 161 can be added with an interface to the general artificial intelligence.

 

The building is rented only in its entirety and for a period of 10 years

Suitable for a wide range of needs:

-Representative office of a company that maintains an independent identity and values ​​the rich surrounding space to the building

-Luxury diplomatic, private or corporate residence

-Clinic / all types /

-Event center

-Photo set or reality format / here you can negotiate for a short time but under different financial conditions /

-Training center or departmental kindergarten

-Private club

-City SPA & beauty

Additional extras that can be added but change the price:

-Winery

-Winter Garden

-Pergolas on the roof terrace

-Panic Room

-Accents of furniture from antique industrial furniture and objects

-Up to three apartments next door for service staff

Адрес:

Град: гр. София

N/A

Характеристики:

Тип имот: Къща
Площ на парцела: 2200
Стаи: N/A
Обзавеждане: Необзаведен
Гаражи: N/A
Площ на гараж: N/A
Етажи: N/A
Етап на завършеност: акт 16
Отопление: електричество, термопомпа
Година на построяване: N/A
Площ: 2000
Кв.м.

Последно добавени

Препоръчани имоти

Имате интерес към имота